Inštalácia, záruka a prípadná oprava zariadení

Inštaláciu a záručný servis vykonáva spoločnosť DATALAN, a.s.

Záruka na zariadenia je 36 mesiacov, postup uplatnenia záruky je popísaný v reklamačnom poriadku. Reklamačný poriadok je uložený v PDF súbore v každom dodanom notebooku, odkaz na PDF súbor je na pracovnej ploche.

Základné zaškolenie na zapojenie a používanie (zapnutie, vypnutie, ovládanie...) poskytne spoločnosť DATALAN, a.s., resp. jej spolupracujúce spoločnosti. Zaškolenie sa nebude sa týkať vzdelávacieho obsahu ani spôsobu používania vo výučbe. Vzdelávanie v oblasti využitia elektronických služieb a využitia digitálneho obsahu bude realizované prostredníctvom partnera projektu MPC.


Poistenie zariadení

Škola sa zaväzuje, že zariadenia poistí na svoje náklady. Postačuje, keď budú tieto zariadenia zaradené pod existujúcu poistnú zmluvu. Miestnosť musí byť riadne uzamknutá vložkovým zámkom, napr. FAB a okná uzavreté funkčným uzatváracím systémom, ktorý bráni neoprávnenému vniknutiu bez poškodenia. Zariadenia sú škole zapožičané na základe Zmluvy o výpožičke.


Aký obsah je možné používať na zariadeniach?

Projekt počíta so zapojením sa do Planéty vedomostí, s využitím existujúceho digitálneho obsahu a zároveň s vytváraním nového vzdelávacieho obsahu.


Nabíjanie tabletov a ich bezpečné uskladnenie

Súčasťou projektu Digiškola nie sú zariadenia na spoločné nabíjanie tabletov a ich skladovanie, tzv. skrinky na tablety a v súčasnosti sa neuvažuje o zakúpení a distribúcii skriniek na tablety z prostriedkov rozpočtu MŠVVaŠ SR

Pre správne využívanie tabletov a ich životnosť je treba tablety pravidelne nabíjať, školy sa v Zmluve o výpožičke zaviazali, že budú chrániť tablety pred poškodením, stratou alebo zničením. Preto odporúčame, aby sa školy vybavili vhodnými zariadeniami na bezpečné uskladnenie a nabíjanie tabletov. Vhodné sú drevené skrinky na kolieskach s odvetrávaním, ktoré dokážu nabíjať všetkých 20 tabletov naraz.